Algemene voorwaarden van PUUR

[Stichting Spiritueel Centrum Flevoland/ Almere]

Samenvatting algemene voorwaarden

 • Bij ticketreservering, aankoop van een product of dag(deel)verhuur van ruimten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 • PUUR erkent geen aansprakelijkheid voor schade van koper, anders dan genoemd in artikel 4.
 • PUUR geeft in beginsel geen restitutie zoals genoemd in artikel 5. Voor bestedingen boven de € 50,01 gelden afwijkende voorwaarden.
 • We willen uit coulance kijken hoe we je bij noodzakelijke annulering kunnen compenseren.
 • Indien door PUUR wordt geannuleerd bieden we altijd compensatie of restitutie.

Definities

De hierna onderstreepte begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden van Stichting Spiritueel Centrum Flevoland/ Almere, h.o.d.n. PUUR;
 2. Boeking: Het tot stand brengen van een overeenkomst waarbij de koper op de wijzen als uiteengezet in deze algemene voorwaarden een overeenkomst aangaat met PUUR;
 3. Beleving: De beleving die door PUUR wordt georganiseerd of gefaciliteerd ten behoeve waarvan het ticket wordt verkocht zoals omschreven in de online agenda van PUUR, social media of andere kanalen;
 4. Huur: Dag(deel) huur van ruimtes die door PUUR worden verhuurd.
 5. Koper: De natuurlijke of rechtspersoon die een boeking, reservering of productaankoop doet;
 6. Locatie: De plaats waar de beleving gehouden wordt of van de verhuurde ruimte;
 7. Product(aankoop): Verkoop van producten anders dan Tickets. Bijvoorbeeld (e-)boeken, kaartensets, edelstenen en schilderijen.
 8. Reservering: De reservering van een ticket, product of huur van ruimte.
 9. Ticket: Het toegangsbewijs tot een beleving.

1.     Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij PUUR, producten of diensten van welke aard ook aan Koper levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Koper wijst PUUR uitdrukkelijk van de hand.
 3. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen.

2.     Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper een Boeking, Reservering of Productaankoop heeft gedaan. Dit via de website of middels afspraken via e-mail of overeenkomst.
 2. Koper dient altijd juiste persoons- of bedrijfsgegevens waaronder een (e-mail)adres.
 3. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Koper heeft ingevoerd bij de bestelling, kan PUUR contact met Koper opnemen met behulp van de gegevens die Koper heeft ingevoerd. Als PUUR Koper niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan PUUR ertoe overgaan de reservering te annuleren.
 4. Indien PUUR twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Koper bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Koper gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Koper te annuleren. PUUR zal zich inspannen om de Koper in een dergelijk geval te informeren.

3.     Tickets

 1. Tickets kunnen door een Koper worden geboekt via het reserveringssysteem. Andere reservering worden niet geaccepteerd tenzij anders bevestigd door PUUR.
 2. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PUUR niet toegestaan:
  – De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
  – De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen;
 3. Indien Koper op enigerlei wijze handelt in strijd met de Algemene Voorwaarden van PUUR, kan PUUR de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot de beleving worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
 4. PUUR behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Boekingen die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.
 5. De additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
 6. Tickets geven uitsluitend toegang tot de geboekte beleving op het vermelde tijdstip en locatie.
 7. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

4.     Aansprakelijkheid

 1. PUUR verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de beleving en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van PUUR wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Koper in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van PUUR of haar ondergeschikten.
 3. Indien en voor zover PUUR een beleving, reservering of aankoop annuleert, zal aan de Koper een alternatief worden geboden. Koper is niet gehouden het alternatief te accepteren, dan rest restitutie van aan aankoopbedrag.
 4. PUUR kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Koper ten gevolge van overlijden, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan de Beleving of de Locatie.
 5. Indien en voor zover PUUR ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen, kan de Koper daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.
 6. Voor zover aansprakelijkheid van PUUR uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van de ondergeschikten en / of hulppersonen van PUUR.

5.     Annulering en restitutie

 1. Zoals genoemd in artikel 4.3 ontvang Koper restitutie van het aankoopbedrag als de beleving wordt geannuleerd en Koper het eventueel geboden alternatief niet accepteert.
 2. Na totstandkoming van de Boeking, Reservering of Aankoop is PUUR behoudens artikel 5.1 niet verplicht tot enige vorm van restitutie. Ook niet in geval van ziekte, overlijden en overmacht van Koper.
 3. Bij bedragen boven de €50,01 gelden afwijkende voorwaarden, namelijk:
  – Tot 30 kalenderdagen voor aanvang wordt bij annulering door koper 10% administratiekosten gerekend met een minimum van € 15,00.
  – Tot 15 kalenderdagen voor aanvang wordt bij annulering 50% administratiekosten gerekend met een minimum van € 27,50.
  – Binnen 15 kalenderdagen voor aanvang wordt bij annulering 75% administratiekosten gerekend met een minimum van € 50,00.
 4. Indien Koper tenminste 36 uur voor aanvang van de reservering meldt afwezig te zijn, kan PUUR in overleg met Koper naar mogelijke compensatie kijken. PUUR doet dit vanuit coulance en kan hiertoe niet gehouden worden. Compensatie kan zijn:
  – Doorplaatsing naar een andere beleving of datum;
  – Verkoop van ticket(s) aan een andere Koper indien sprake is van een wachtlijst;
  – (gedeeltelijke) Restitutie van het aankoopbedrag;
 5. PUUR kan bij coulance administratieve kosten in rekening brengen tot een maximum van 15% van het aankoopbedrag en met een minimum van € 5,00 per transactie.

6.     Diversen   

 • Kopers die te laat bij de beleving arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende de beleving. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 • Indien je onverhoopt niet aanwezig kan zijn, meld je dan alsjeblieft af. Het is vervelend als een groep mensen onnodig zit te wachten, ook is het prettig te weten in de voorbereidingen zoals het gereed maken van de zaal.